Nghị định số 106/2017/NĐ-CP

Tài liệu đính kèm: Tải về

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Bài tin liên quan